BØRN OG UNGE

I Danmark kan cirka 15 pct. af børn og unge betegnes som udsatte eller marginaliserede. Det er børn, som i opvæksten udsættes for svigt, misbrug, sygdom, ensomhed, fattigdom og et liv, hvor de ofte alt for tidligt skal tage ansvar for sig selv og måske resten af familien. Forældrene udgør ikke voksne, man kan stole på, læne sig op ad og lære af. Børnene har ofte vanskeligt ved at knytte sig til voksne og finde venner. Ensomhed og isolation er derfor også et vilkår for mange af disse børn. Vores mange tilbud for børn og unge rummer altid høj faglighed og en særlig hjertelighed.

 

Chris havde Det Blå Hus i Billum som sit hjem i 12 år, og han synes, at det var lige som et rigtigt hjem.

VI HJÆLPER BØRN OG UNGE, SOM:

  • ikke kan bo hjemme hos deres mor eller far
  • viser tegn på problemer i familien
  • mangler rollemodeller at spejle sig i

DØGNINSTITUTIONER OG SOCIALPÆDAGOGISKE OPHOLDSSTEDER (3-23 ÅR)

De børn, som af forskellige grunde ikke kan tilbringe opvæksten sammen med deres forældre, har brug for stabilitet, omsorg, nærvær og kontinuitet i deres hverdag. Det tilbyder vores døgninstitutioner og opholdssteder. Når børn anbringes, har de ofte været igennem en række traumer og har brug for professionel behandling. Målet med en anbringelse er at skabe udvikling og forberede barnet og den unge så godt som muligt til et selvstændigt voksenliv. Et ophold kan vare fra få måneder til hele opvæksten afhængig af forholdene omkring det enkelte barn. Vi tilbyder også udslusning og efterværn.

Her finder du vores døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder

Det var rart at bo her. Det var lige som et rigtigt hjem.

FOREBYGGELSES- OG EFTERVÆRNSTILBUD (6-23 ÅR)

Disse tilbud er målrettet udsatte børn, unge og familier, der har brug for hjælp, vejledning og støtte til at håndtere livets udfordringer. Nøglen er at møde børn og unge i øjenhøjde ved at skabe tillidvækkende og troværdige relationer mellem voksne og målgruppen. Relationsarbejdet sker på mange forskellige måder, og der arbejdes bevidst med ikke at skele til diagnoser og baggrund. Alle børn og unge er unikke og har ret til en tryg opvækst. Tilbuddene er baseret på en høj grad af frivilligt arbejde, hvor børn og unge får mulighed for at møde og bygge bro til forskellige voksne rollemodeller gennem omsorg og nærvær.

Her finder du vores forebyggelses- og efterværnstilbud

Det er ikke sådan psykologagtigt, når vi sidder og snakker

DAGINSTITUTIONER, SFO- OG FRITIDSKLUB-TILBUD (0-16 ÅR)

Vores selvejende dagtilbud skaber gode vilkår for børn, unge og familiers liv. Vi tror på, at børn og unge med god voksenkontakt til fagligt stærke pædagoger er mere trygge, har større selvværd og er mindre udsatte for at opleve mistrivsel. Vi lærer børnene at indgå i socialt samspil med andre børn og voksne. Vi arbejder bevidst på at forberede børnene på deres videre færd i verden. Vi tager udgangspunkt i børnenes forskellige ressourcer og kompetencer og bidrager på den måde til deres selvudvikling. En tidlig forebyggende indsats for udsatte familier er knyttet til flere af daginstitutionerne.

Her finder du vores daginstitutioner, SFO- og fritidsklubtilbud

SOCIALE CAFÉER OG VÆRESTEDER MED SÆRLIGT FAMILIEPERSPEKTIV

Flere af vores sociale caféer og væresteder tilbyder desuden aktiviteter for hele familier – både børn og voksne. Det kan være fælles spiseaftener kombineret med forskellige aktiviteter. Eller familie-ferieture. Målet er at skabe nye netværk for familierne, støtte forældrene i forældrerollen og give både børn og voksne mulighed for at spejle sig i ressourcestærke rollemodeller.

Her finder du vores sociale caféer og væresteder med særligt familieperspektiv

TVÆRGÅENDE TILBUD

KFUM's Sociale Arbejde driver som landsorganisation en række tilbud rundt i hele Danmark på tværs af vores institutioner. Herunder tilbud målrettet børn og unge.

Her finder du information om projektet Mægling i Børnehøjde

KONTAKT

Vil du vide mere, så kontakt stederne direkte via de viste links eller KFUM’s Sociale Arbejde på info(at)kfumsoc.dk / 6440 1888.

FAKTA

  • 11.049 børn i alderen 0-17 år var ved udgangen af 2015 anbragt uden for hjemmet. Det er 13,2 % færre end ved udgangen af 2011.
  • 75% af disse anbringelser er sket med samtykke (frivillige anbringelser)
  • 62% af disse anbringelser er i plejefamilier
  • 20% af disse anbringelser er på døgninstitutioner
  • 13% af disse anbringelser er på socialpædagogiske opholdssteder

Kilde: Ankestyrelsens Anbringelsesstatistik 2015

Behandling, rådgivning og omsorg til mennesker i udsatte livssituationer

KFUM's Sociale Arbejde i nødbered- skab for socialt udsatte og sårbare

Virus-situationen medfører desværre ændringer i vores tilbud til socialt udsatte mennesker for at forhindre smittespredning.

Ensomme mennesker finder nye fællesskaber

Støtte fra de danske Y's Mens klubber er med til at hjælpe hundredvis af ensomme mennesker ind i fællesskaber ved at blive frivillige

Provsti og social café øger diakonalt samarbejde

På Djursland vil Norddjurs Provsti og KFUM's Sociale Arbejde fremover arbejde tættere sammen om diakonale, sociale tilbud