FAMILIER

Nogle familier fungerer langt fra de gængse normer for, hvad et godt familieliv er. Familierne er måske præget af misbrug, vold og forsømmelse. Der mangler tryghed, omsorg og nærvær. Forældrene magter ikke forældrerollen, og børnene mangler rollemodeller at spejle sig i og lære af. Nogle familier er fattige og kan ikke det samme, som andre familier kan, og netværk er der måske ikke meget af. Alle medlemmer af familien rammes, både børn, unge, mor og far. Disse familier har brug for en håndsrækning.

 

Hvert år arrangerer Café Paraplyen ø-lejr på Skarø. Lejren er en familie-lejr og er åben for alle. Booking kan ske via ø-lejr-bevægelsens website.

VI HJÆLPER FAMILIER, HVOR:

  • der ikke er overskud til at få hverdagen til at hænge sammen
  • børn, mor eller far viser tegn på problemer i familien
  • børn, mor eller far mangler rollemodeller at spejle sig i

TVÆRGÅENDE TILBUD

KFUM's Sociale Arbejde driver som landsorganisation en række tilbud rundt i hele Danmark på tværs af vores institutioner. Herunder tilbud målrettet familier.

Her finder du information om projektet Hele Danmarks Familieklub

Her finder du information om projektet Mægling i Børnehøjde

Her finder du information om projektet Konfliktmægling

Her finder du information om retshjælpen Råd til Ret

Her finder du information om projektet KvarterVenner

SOCIALE CAFÉER OG VÆRESTEDER MED SÆRLIGT FAMILIEPERSPEKTIV

Flere af vores sociale caféer og væresteder tilbyder aktiviteter for familier – både børn, unge og voksne. Fx fælles spiseaftener kombineret med forskellige aktiviteter, familieudflugter og ferieture over flere dage. Målet er at skabe nye netværk for familierne, støtte forældrene i forældrerollen, give både børn og voksne mulighed for at spejle sig i ressourcestærke rollemodeller og give familierne gode oplevelser, som ellers ikke var mulige, og som giver ny energi til hverdagen.

I et økonomisk samarbejde med Y’s Men Region Danmark gennemfører vi projektet Familieklubben i seks sociale caféer. Denne indsats er en særlig håndsrækning til udsatte familier. 

Her finder du vores sociale caféer og væresteder med særligt familieperspektiv

Jeg får en masse guldkorn fra andre mennesker

DAGINSTITUTIONER MED FAMILIECAFÉ

Flere af vores daginstitutioner arbejder aktivt med forebyggende indsatser for udsatte familier. Fx familiecaféer, hvor maden tilberedes og spises i fællesskab, hvor der er forskellige aktiviteter og familierne får mulighed for at styrke fællesskab og netværk. Samtidig deltager pædagogisk personale, der i andre rammer end normalt har mulighed for at inddrage forældrerollen og vigtigheden af rollemodeller i snakken hen over maden. Disse arrangementer er åbne for alle.

Her finder du vores daginstitutioner med familiecafé

DØGNINSTITUTIONER OG SOCIALPÆDAGOGISKE OPHOLDSSTEDER

Når børn og unge ikke kan tilbringe opvæksten sammen med deres forældre og anbringes på en døgninstitution, har de brug for stabilitet, omsorg, nærvær og kontinuitet i deres hverdag. De har ofte været igennem en række traumer og har brug for professionel behandling. I det arbejde er familieperspektivet vigtigt, og vi søger altid at sikre kontakt mellem barn, forældre og søskende med afsæt i barnets egne ønsker og behov. Samarbejdet med forældre og familie er en afgørende forudsætning for, at barnet oplever trivsel og udvikling.

Hvis en kommune vurderer, at en familie skal have undersøgt deres forældreevne, kan flere af vores institutioner løse den opgave i dag- eller døgnregi. Et ophold i døgnregi varer typisk tre måneder, mens undersøgelse i dagregi tilrettelægges individuelt alt efter opgavens karakter. Vi har også mulighed for at give familier et dagbehandlingstilbud, hvor der både gives undervisning til børn og familier. Tilbuddet kan også anvendes, når et barn hjemgives fra døgnanbringelse, og familien igen skal lære at få en hverdag til at fungere sammen.

Her finder du vores døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder

Samarbejdet med forældre og familie er en afgørende forudsætning for, at barnet oplever trivsel og udvikling

AKTIVITETS- OG VÆRESTEDSTILBUD FOR BØRN OG UNGE

Disse tilbud er målrettet børn og unge med brug for hjælp og støtte til at håndtere livets udfordringer. Nøglen er at møde børn og unge i øjenhøjde ved at skabe tillidsvækkende og troværdige relationer. Det sker på mange forskellige måder og inddrager også forældre og søskende i den udstrækning, det giver mening.

Her finder du vores aktivitets- og værestedstilbud for børn og unge

KONTAKT

Vil du vide mere, så kontakt stederne direkte via de viste links eller KFUM’s Sociale Arbejde på info(at)kfumsoc.dk / 6440 1888

FAKTA OM FAMILIER

  • 32.357 familier modtog i 2011 forebyggende familierettede foranstaltninger
  • Dette er en stigning på 5,5 % siden 2009

Kilde: Danmarks Statistik

Behandling, rådgivning og omsorg til mennesker i udsatte livssituationer

Gode sommeroplevelser for 500 børn, unge og voksne

Alle skal have noget at glæde sig til i sommerferien. Det er desværre ikke en selvfølge, og så kan skoleferien føles meget lang.

Fest og sommersjov i Kolding for 20. gang

Den frivillige forening UGE 30 arrangerer for 20. gang "Sommersjov i uge 30" sammen med det sociale værested Gademix i Kolding.

Café Stevnen får donation på fire mio. kr.

Den A. P. Møllerske Støttefond donerer fire millioner kroner til renovering af den sociale Café Stevnens bygninger fra kloak til kvist.