VÆRDIGRUNDLAG OG HISTORIE

KFUM’s Sociale Arbejdes værdier hviler på den danske folkekirkes grund. Det betyder, at vi har et kristent menneskesyn og betragter det enkelte menneske som ubetinget værdifuldt. Det hele startede i 1918, hvor en ung præst tog initiativ til det første fritidshjem for arbejderne i de jyske tørvemoser.

 

Festaften i KFUM's Sociale Arbejdes fritidshjem i Sønderborg i 1949

KORT OG GODT

KFUM’s Sociale Arbejde er en NGO, som arbejder på folkekirkelig grund med afsæt i et kristent menneskesyn. Vi møder mennesker i øjenhøjde og betragter det enkelte menneske som ubetinget værdifuldt.

KFUM’s Sociale Arbejde er ikke en forkyndende organisation, men sogne i hele landet udgør et vigtigt netværk.

KFUM's Sociale Arbejde blev grundlagt som selvstændig organisation i 1918 og fusionerede pr. 1. januar 2014 med Ungdommens Vel under navnet KFUM's Sociale Arbejde.

VÆRDIGRUNDLAG

Mennesket er ingen ø - og den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre uden at holde noget af dets liv i sine hænder. Derfor er KFUM's Sociale Arbejdes motto: ”Fordi vi sætter spor i hinandens hjerter”.

Mennesker har meget at give hinanden, og mennesker bliver til i fællesskab og i sammenhæng med andre mennesker. Baggrunden for arbejdet er det kristne livs- og menneskesyn. Heri understreges det, at ethvert menneske er villet af Gud. Dét er unikt og har et uendeligt værd. Derfor bydes enhver i KFUM’s Sociale Arbejde velkommen, som dén man nu engang er - til fællesskab og fælles liv.

KFUM's Sociale Arbejde har gennem 100 år været en del af folkekirkens diakonale arbejde og har via sociale indsatser været med til at skabe inkluderende fællesskaber blandt mennesker i udsatte livssituationer.

HISTORIEN BAG KFUM'S SOCIALE ARBEJDE

KFUM’s Sociale Arbejde handler om mennesker og om at hjælpe dem, når der er behov for det.

Det har det gjort, lige siden en ung præst i Vorbasse i 1918 så de mange menneskelige og sociale problemer, der fulgte i kølvandet på det danske Klondyke i de jyske tørvemoser og brunkulslejer under første verdenskrig.

Præsten Johs. With holdt så meget af sine medmennesker, at det var ubærligt for ham at være vidne til den menneskelige deroute, mange af de tilrejsende arbejdere var på vej ud i. De boede under miserable forhold, og arbejdet var hårdt, så kortspil, øl og spiritus lokkede rigtig mange til byens kro i den sparsomme fritid.

Der måtte gøres noget, mente Johs. With og fik i samarbejde med Indre Mission og kirkelige ungdomsforeninger åbnet sognets missionshus for arbejderne. Her kunne de mødes over en kop kaffe, tage et spil skak, læse aviser eller skrive breve til familien, som for de fleste var langt væk. Samværet blev sædvanligvis afsluttet med en andagt. Arbejderne fik her en midlertidig erstatning for deres hjem. Det første fritidshjem var etableret.

I mellemkrigsårene flyttede mange til byerne, men desværre også til stor arbejdsløshed og stor social nød. KFUM’s Sociale Arbejde blev således flyttet til byerne, hvor organisationen oprettede deres fritidshjem efter samme koncept som i tørvemoserne og brunkulslejerne.

Hjemmene i byerne blev et åndehul for de arbejdsløse og deres familier med tilbud om gratis kaffe, foredrag, musik, sang og andre aktiviteter. Og altid et menneske, enten hjemmets bestyrer eller nogle af de frivillige, som var parat til at lytte, støtte og hjælpe det enkelte menneske, som stod i ganske svære livssituationer.

KFUM’s Sociale Arbejde har siden 1918 været til stede, hvor der har været menneskelige behov og muligheder for at hjælpe, støtte og yde omsorg.

Rammerne har ændret sig. Fra de første primitive fritidshjem til dagens moderne sociale caféer og væresteder, bosteder for hjemløse, behandlingscentre, dag- og døgn-institutioner samt fritidsklubber. Det har den diakonale og sociale indsats til gengæld ikke.

Ved indgangen til 2014 fusionerede KFUM’s Sociale Arbejde med søsterorganisationen Ungdommens Vel, hvis historiske udspring er beskrevet herunder.

FRITIDSHJEM

De første fritidshjem blev indrettet i primitive barakker.

HISTORIEN BAG UNGDOMMENS VEL

Der var engang, hvor anbringelse af børn og unge uden for hjemmet, med familiepleje som det mest udbredte, foregik efter auktionsprincippet.

Budgivningen var dog vendt på hovedet, idet barnet gik til den person, der bød lavest. Sognet ønskede nemlig at betale så lidt som muligt for barnets anbringelse. Det var børneforsorg i begyndelsen af 1900-tallet.

Heldigvis var der ansvarsbevidste og fremsynede kræfter i samfundet, primært med udspring i kristelige foreninger, der ihærdigt arbejdede for at skabe tålelige opvækstvilkår for de mest udsatte børn og unge.

Ungdommens Vel, der har rod i KFUM og KFUK-bevægelsen, var én af dem.

Foreningen blev grundlagt i 1906 i kølvandet på Danmarks første børnelov fra 1905. En lov, der skabte rammer for det børneforsorgsarbejde, som private og kristelige foreninger udførte. Herunder, at anbringelse af børn og unge uden for hjemmet skulle ske i tæt samarbejde med de offentlige myndigheder.

Ungdommens Vels første døgninstitution stod færdig i 1908. Yderligere fire kom til i løbet af foreningens første 50 leveår.

Synet på børneopdragelse var i første halvdel af 1900-tallet lysår fra det, vi kender i dag. Alligevel var datidens indsats over for unge præget af vilje til, forståelse for og indsigt i at sætte barnet i centrum.

Indsatsen over for de mange børn og unge, der stadig vokser op under svære vilkår, har dog ændret sig gennem tiden. Institutionernes fokus på at imødekomme barnet og den unges krav på omsorg, inddragelse, anerkendelse og opdragelse er blevet skærpet betragteligt.

Behandling, rådgivning og omsorg til mennesker i udsatte livssituationer

Alma skal støtte børn fra familier med misbrug

Alma Smakic er ansat som børn- og ungebehandler i projekt Ballast. Hun kommer til at arbejde i kommunerne Jammerbugt, Morsø og Thisted.

 

Velmenende og venligt trækker han stolen ud for mig

Jeg ved ikke helt, hvad jeg havde forventet. Som nyansat journalist hos KFUM’s Sociale Arbejde har mine tanker kredset om besøget på Café Parasollen.