METODE OG FORMÅL

   

METODE OG FORMÅL

KvarterVenner er forankret i lokalsamfundet med en tanke om, at alle har noget at bidrage med til fællesskabet. Og når vi kender hinanden, så føler vi også, at vi hører til. Vi får en at hilse på på gaden, vi opdager, at nogen har brug for os og vi finder flere at støtte os til, når vi står i modvind.

KvarterVenner er endvidere kendetegnet ved, at det over en årrække er et metodeudviklingsprojekt, der i udgangspunktet koncentrerer sig om to boligområder i Kolding. Metodeudviklingen drejer sig både om form og indhold i KvarterVenner og om udviklingen af en samarbejdsmodel med Kolding Kommune, der har indgået et partnerskab med KFUM’s Sociale Arbejde om projektet.

Som civilsamfundsorganisation lægger KFUM’s Sociale Arbejde stor vægt på, at vi er ligeværdige med børnene og familierne og ikke har nogen myndighedsrolle. Vi har et værdibaseret afsæt og vil tilbyde og anvende de metoder, der giver mening i forhold til at styrke børn og familiers handlekompetence og oplevelse af at være en vigtig del af et lokalt sammenhold.

Vi skaber et forpligtende fællesskab, hvor følelsen af at være deltagende og have noget at byde ind med styrker selvfølelsen. I tillæg hertil lader vi os inspirere af den neuroaffektive udviklingspsykologi og arbejder i øvrigt med en narrativ tilgang, der sigter mod at nuancere børn og voksnes til tider negativt ladede selvbilleder. Som middel til selvindsigt og tillid til egen formåen anvendes samtaler og øvelser fra konceptet ”Samtalesaloner”.

TIL FAGFOLK

I KvarterVenner lægger vi stor vægt på et godt samarbejde med offentlige og andre private organisationer. Da KvarterVenner er et metodeudviklingsprojekt, hvor samarbejdsmodellen tillægges stor værdi, så er du som fagperson rigtig vigtig for at starte et godt forløb for familierne i KvarterVenner. Som fagperson er du én af de kernepersoner der sørger for, at familierne allerede i informationsfasen bliver godt klædt på, således det bliver familiernes eget valg at være med i KvarterVenner.

Visionen for KvarterVenner er, at bidrage til øget trivsel for de børn der medvirker. Udgangspunktet er at arbejde med de udfordringer, som har betydning for, at børn og deres familier udvikler sig i en positiv retning. Der er et særligt fokus på fællesskabet og indsatser der hjælper børn og deres familier med at udnytte deres fulde potentiale og se egne ressourcer.

Hvordan informerer du bedst om KvarterVenner?

Fundamentet i KvarterVenner´s arbejde er frivilligheden. Det betyder at en familie selv skal ønske at deltage i KvarterVenner.

Du kan derfor ikke henvise nogen til os – men i stedet fortælle familien om det tilbud KvarterVenner er:
Et forpligtende fællesskab for børnefamilier, der bor i samme geografiske område, og som gerne vil være SAMMEN med andre børnefamilier, i et nærværende og hyggeligt miljø, hvor der fokus er tid til at være familie. Der vil være andre familier, og skønne frivillige, der kan tilbyde et par lyttende ører, nogle ekstra hænder, gode råd, et knus eller overskuddet til at se tingene fra en ny vinkel.

Din samarbejdspartner er koordinatoren

I KvarterVenner er koordinatoren en central person. Hun er den der rekrutterer, forbereder og formidler kontakten mellem KvarterVenner, frivillige og familier. Hun følger samarbejdet og udviklingen i KvarterVenner, og sikre et godt samarbejde og en positiv udvikling. Hvis familien ønsker det, kan koordinator og de frivillige indgå i et samarbejde med andre instanser som brobygning og netværksskabelse. Koordinatoren har ingen myndighed, ligesom KvarterVenner ikke er en offentlig organisation. Derfor foreligger myndighedsarbejdet også på de kommunale instansers skuldre, men koordinatoren kan fungere som sparringspartner, og være familiernes talerør.

Hvordan foregår kontakten?

Når du som fagperson kommer i kontakt med et barn eller en familie, hvor KvarterVenner kunne være et godt tilbud, så kan familien komme i gang på flere måder.

1.    Giv barnet/ familien et postkort med information om KvarterVenner og bed dem tage kontakt til koordinatoren (se under KONTAKT OS)

2.    Spørg familien om de kunne tænke sig at mødes med koordinatoren til et fælles møde, hvor både du som fagperson, familien og koordinator deltager? – hvis ja, kontakt da koordinatoren for at aftale et møde.

Når en familie eller en fagperson kontakter koordinator med henblik på deltagelse i KvarterVenner, er det den ansatte koordinator der sørger for at få arrangeret et fælles møde med familien og dig som fagperson, eller et hjemmebesøg hos familien.

Behandling, rådgivning og omsorg til mennesker i udsatte livssituationer

VOXPOP: Hvornår er man fattig?

Pia kan ikke finde pengene til at få sine tænder lavet. Derfor føler hun sig fattig. Hun efterlyser hjælp til børnene. Læs mere.

VOXPOP: Hvornår er man fattig?

Misse føler sig fattig, fordi hun har svært ved at betale sine faste udgifter. Børnene har aldrig haft termotøj. Læs mere.

VOXPOP: Hvornår er man fattig?

Brian mener, at man er fattig, når man ikke har til dagen og vejen, og at et madkort derfor er godt. Læs mere.